Phòng Tài Chính Kế Toán

Ngày: 02/07/2021

Phòng Tài Chính Kế Toán là một đơn vị chức năng thuộc trường Cao Đẳng Bách Khoa chịu trách nhiệm

 • Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán – thống kê;
 • Quản lý tài chính, tài sản theo Pháp lệnh của Nhà nước, Điều lệ và quy chế tài chính của Nhà trường;
 • Đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động của Nhà trường theo kế hoạch.

Phòng Tài Chính Kế Toán thực hiện các nhiệm vụ

 • Giúp BGH về công tác kế toán thống kê, thông tin kinh tế, các hoạt động liên quan đến quản lý tài chính.
 • Xây dựng trình BGH ban hành quy chế quản lý quản lý tài chính của Nhà trường, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế, đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm của Công ty phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.
 • Tổ chức hạch toán, thống kê kế toán, phản ánh chính xác, đầy đủ các số liệu trong mọi hoạt động của Nhà trường.
 • Kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ cho các bộ phận kế toán tại các đơn vị trực thuộc, kiểm tra việc thanh quyết toán các công trình, các sản phẩm, hợp đồng kinh tế, thanh toán tài chính của Nhà trường.
 • Đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo kế toán thống kê của các đơn vị trực thuộc, thực hiện báo cáo các cơ quan hữu quan khi có yêu cầu.
 • Chủ trì trong việc thực hiện định kỳ công tác báo cáo tài chính, kiểm kê, đánh giá tài sản trong Công ty, kiến nghị thanh lý tài sản vật tư tồn đọng, kém chất lượng, không có nhu cầu sử dụng.
 • Phối hợp với các phòng ban trong Nhà trường để cùng hoàn thành công việc được giao.
 • Đề nghị BGH Nhà trường: Khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng bậc và các quyền lợi khác đối với tập thể và các cá nhân thuộc phòng quản lý.
0914770056 Chat zalo