Khoa Du Lịch Lữ Hành

Ngày: 02/07/2021

Chức năng và nhiệm vụ khoa Du Lịch Lữ Hành

  1. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng duyệt;
  2. Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động đào tạo khác thuộc phạm vi trách nhiệm quy định tại chương trình, kế hoạch đào tạo của Trường;
  3. Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, chương trình môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu và các phương tiện phục vụ đào tạo theo phân công của Trường;
  4. Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ được Trường giao. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi khoa;
  5. Quản lý giảng viên, nhân viên; điều hành các hoạt động của khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
  6. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng làm việc và phòng thực hành thuộc Khoa;
  7. Xây dựng lề lối, nội quy làm việc của Khoa trên cơ sở quy định của Trường nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao;
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
0914770056 Chat zalo