Phòng Quản Lý Đào Tạo

Ngày: 02/07/2021

Phòng Quản Lý Đào Tạo là một đơn vị chức năng thuộc trường Cao Đẳng Bách Khoa chịu trách nhiệm: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác về xây dựng, quản lý các chương trình đào tạo; tổ chức tuyển sinh và triển khai thực hiện công tác đào tạo các bậc học.

Phòng Quản lý đào tạo thực hiện các nhiệm vụ

  • Công tác tuyển sinh: quảng bá tuyển sinh; Tổ chức các kỳ thi tuyển, xét tuyển; Nhập học và hậu kiểm.
  • Phát triển chương trình, học liệu: Xây dựng quy hoạch, các đề án mở ngành đào tạo, chuẩn đầu ra và thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng; Cập nhật điều chỉnh các chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, bài giảng, bài giảng điện tử, website học phần; biên soạn, cập nhật đề cương học phần, ngân hàng câu hỏi.
  • Triển khai giảng dạy: Xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, năm học; Phân công giảng dạy; thời khóa biểu và triển khai đăng ký học phần môn học; Các hoạt động thực tập, thực tế cho sinh viên; Theo dõi, thống kê tình hình giảng dạy, học tập; công tác cố vấn học tập.
  • Tổ chức kiểm tra, đánh giá: xếp lịch thi, cán bộ coi thi, sinh đề thi từ ngân hành câu hỏi; tổ chức thi học phần; quản lý bài thi và kết thúc học phần; Triển khai khảo sát phản hồi của sinh viên đối với các học phần; thực hiện công tác đánh giá chuẩn đầu ra.
  • Công tác tốt nghiệp: phân công cán bộ hướng dẫn đồ án, khóa luận, luận văn, luận án; tổ chức bảo vệ tốt nghiệp, xét tốt nghiệp và cấp bằng; quản lý văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp.
  • Công tác học vụ: đánh giá kết quả học vụ, xét học vụ; làm nhiệm vụ tư vấn cho người học.
  • Công tác tiếp người học: thực hiện định kỳ làm việc với các lớp năm thứ nhất, năm thứ tư và ban cán sự các lớp khóa học; tiếp người học giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo.
  • Quản lý văn phòng chương trình chất lượng cao.
  • Quản lý các chương trình đào tạo liên kết, đào tạo ngắn hạn và các chương trình đào tạo khác.
0914770056 Chat zalo